Letölthető dokumentumok

Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége

1990. május 12-én tartotta első közgyűlését a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, a Szlovák Köztársaság Belügyminisztériuma ezzel a dátummal jegyezte be a szlovákiai magyar közoktatásban dolgozó pedagógusok szakmai érdekvédelmi civil szervezetét.

Alapszabálya szerint:

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége a szlovákiai magyar pedagógusok és tanügyi dolgozók jogilag önálló, független, nyitott, demokratikus elveken épülő szakmai és szakmai érdekképviseleti szervezete, amely a polgári társulásokról szóló 83/1990. Tt. számú törvény értelmében került bejegyzésre.

A Szövetség céljai:

 1. elősegíteni a magyar nemzeti kultúra megismerését, és erősíteni a nemzeti identitást,
 2. tevékenyen részt vállalni a szlovákiai oktatásügy fejlesztésében és feladatai megoldásában,
 3. érdekképviseletet gyakorolni a szlovákiai magyar közösség sajátos oktatásügyi kérdéseiben,
 4. megóvni, megerősíteni és kiterjeszteni a magyar nyelvű nevelés és oktatás meglévő jogi és intézményes kereteit, támogatni az intézményhálózat fejlesztését,
 5. szakmailag segíteni a szlovákiai magyar pedagógusok, tanügyi dolgozók és oktatásügyi szakemberek fejlődését és a szlovákiai magyar nevelési és oktatási intézmények fejlesztését.
 6. Céljai teljesítése érdekében a Szövetség többek között
 7. részt vállal az oktatásügyi szervek tervezeteinek és döntéseinek előkészítésében, a tanügyi dokumentumok és jogszabályok kidolgozásában, ill. véleményezésében; szükség esetén azokkal kapcsolatban állást foglal,
 8. szakmai-módszertani foglalkozásokat, pedagógus-továbbképzéseket és konferenciákat szervez, szakmai szolgáltatásokat biztosíta nevelési, oktatási intézmények és fenntartóik számára,
 9. a tanulóifjúság számára versenyeket, művelődési és tehetséggondozóprogramokat, rendezvényeket szervez,
 10. lapkiadással, oktatási segédanyagok, szakmai publikációk, elemzések és kutatási anyagok kiadásával és terjesztésével segíti a pedagógusok, a nevelési, oktatási intézmények és az oktatásügyi szakemberek munkáját,
 11. együttműködik a szlovákiai magyar oktatásügy érdekeit felvállaló és támogató politikai pártokkal és civil szervezetekkel, a tanügyet irányító állami szervekkel és intézményekkel, a nevelési-oktatási intézmények fenntartóival, az iskolai önkormányzatokkal, valamint hazai, külföldi és nemzetközi szervezetekkel,
 12. adatbázist vezet a szlovákiai magyar nevelési-oktatási hálózat minden területéről.

Az SZMPSZ Programja hat területen jelöli ki a civil szakmai szervezet középtávú céljait:

 1. Cselekvő részvétel a szlovákiai magyar nemzeti közösség társadalmi életében
 2. Szlovákia oktatási rendszere, s az ennek szerves részét képező magyar nevelési-oktatási intézményrendszer védelme és fejlesztése
 3. A magyar iskolák munkájának segítése
 4. A magyar pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása
 5. A magyar tanulók és diákok művelődési lehetőségeinek a bővítése
 6. Az SZMPSZ szervezetfejlesztése.

A Szövetség szakmai elkötelezettsége tevékenységét tekintve mérvadó, meghatározza és befolyásolja a szlovákiai magyar közoktatás jelenét és jövőjét. Legfelső szerve a 33 tagú Országos Választmány.

Az SZMPSZ volt a Kárpát-medencében az első olyan civil szakmai szervezet, amely 1992-ben megszervezte a szlovákiai magyar pedagógusok első nyári egyetemét, és ezzel hagyományt teremtett. A nyári egyetemek helyszínei voltak: Deáki, Nagymegyer, Dunaszerdahely, Kassa, Rimaszombat, Komárom. Napjainkban ez utóbbi három város ad otthont a Jókai Mór és II. Rákóczi Ferenc nevét viselő egy héten át tartó hazai továbbképzésnek.

Az országos hatósugarú rendezvények sorából kiemelkedik az 1995-tól szervezett rozsnyói pedagógustalálkozó, mely egyben közoktatási konferencia, a szakmai elképzelések és oktatáspolitikai megvalósítások közös megbeszélésének a színtere. A szlovákiai magyar pedagógusok megbecsülése jeléül itt kerül kiosztásra a Czabán Samu Pedagógiai Díj utódja, a Felvidéki Magyar Pedagógus Díj.

Az 1990-es évek közepén években indul el az anyanyelven történő tanulmányi versenyek, műveltségi vetélkedők szervezése: a Simonyi Zsigmond Helyesírási Verseny, a Kárpát-medencei földrajzverseny, a Kaszás Attila Versmondó Fesztivál, az Olvasni jó!, a Jókai és kora irodalmi, műveltségi vetélkedő. A tehetséges diákok motiválása érdekében indult útjára többek között a Kincskereső és a TUDOK, a kutató diákok versenye, szerveződnek a gömöri pedagógiai projektek, a tehetséggondozó pályázatok, illetve a különböző tematikus nyári táborok.

2000-tól újabb hagyományt teremtett az SZMPSZ az országos tanévnyitó ünnepség szervezésével.

2003 óta folyamatosan jelen vannak a Szövetség éves programjában azok a szakmai tanári konferenciák, melyek jelentős nemzeti évfordulóinkhoz, nemzeti nagyjainkról való megemlékezésekhez kötöttek.

2002-től megszakítás nélkül jelenik meg a Pedagógus illetve utódja, a Pedagógusfórum havilap, amely a szlovákiai magyar iskolák életének, az SZMPSZ tevékenységének a krónikája.

2008 óta a helyi és regionális értékek beemelése a nevelés folyamatába az iskolák arculattervezését, az identitás erősítését szolgálja. Regionális jellegű értékeket összefoglaló könyvek, kiadványok, munkafüzetek, tanterv segítik az új tantárgy sikerességét.

Gazdag szakmai életet élnek az SZMPSZ regionális pedagógiai központjai Komáromban, Rimaszombatban és Galántán, régiós továbbképzéseik és a területi választmányok által szervezett szakmai napok, hetek aktualizálják, tágítják a pedagógusok szakmai ismereteit.

2003-ban az SZMPSZ szakmai háttérintézményként megalapította a Comenius Pedagógiai Intézetet.

Az SZMPSZ központi irodája megalakulása óta Komáromban működik.

Az elnök munkáját kilenctagú elnökség segíti.

Az SZMPSZ munkáját a 25 év alatt irányították: Pukkai László, Lovász Gabriella, Sidó Zoltán, Hecht Anna, Ádám Zita, Pék László, Jókai Tibor.