az Intézményvezetők Országos Társulásának operatív vezetése
 

A L A P S Z A B Á L Y

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A társulás neve és önmeghatározása
 

Iskolavezetők Országos Társulása

Az Iskolavezetők Országos Társulása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2002. május 18-án elfogadott Alapszabálya  4. cikkelye 1. pontjának negyedik bekezdése szerint létrejött országos szakmai és érdekképviseleti szervezet, melyben tömörülnek azon szlovákiai magyar iskolák vezetői, pedagógusai, az oktatásügyi intézményfenntartók képviselői , a tanügyi hivatalok és szervek dolgozói, akik tagjai a Szövetségnek és azonosulnak a társulás céljaival.  
 1. A társulás székhelye 

Komárom, Villanytelep utca 2.

 
 1. A társulás céljai
 
 • a szlovákiai magyar iskolák és oktatásügyi intézmények /a továbbiakban „iskolák“/ közös sajátos érdekeinek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése a különböző fórumokon
 • ezen érdekek képviselete a szlovákiai magyar iskolákat érintő döntések előkészítése során regionális és országos szinten
 • az egyes iskolák, tanügyi hivatalok, intézményfenntartók, illetve szakmai műhelyek közötti tapasztalatcsere és együttműködés lehetőségének biztosítása.
  
 1. A társulás tevékenysége
 
 • aktív hozzájárulás a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hivatalos oktatáspolitikai állásfoglalásainak kikristályosításához
 • részvétel az iskolákra vonatkozó tantervi szabályozás és tananyag-meghatározás munkálataiban
 • részvétel a pedagógusokra, iskolavezetőkre és tanügyi dolgozókra vonatkozó szakmai követelmények kidolgozásában
 • oktatáspolitikai országos konferenciák, tanácskozások kezdeményezése és szervezése
 • javaslatok, állásfoglalások kialakítása a nemzetiségi oktatásügyet is érintő törvények és egyéb jogi normák módosításának kérdésében.
 

II. A TÁRSULÁS  SZERVEZETI  FELÉPÍTÉSE  ÉS  MŰKÖDÉSI  RENDJE

   
 1. A társulás tagsága
  a/  A társulás tagja lehet minden iskolavezető, tanügyi dolgozó, pedagógus, oktatási intézményt fenntartó önkormányzat képviselője, valamint a szervezet tevékenységét anyagi eszközökkel is támogató természetes, illetve jogi személy, aki azonosul a társulás céljaival, a társulásban óhajt tevékenykedni, elfogadja az alapszabályban megfogalmazottakat és kinyilvánítja belépési szándékát.   b/    A tag joga, hogy részt vegyen a közgyűlés munkájában, a tisztségviselőkre javaslatot tegyen, a közgyűléshez illetve a választmányhoz kérdést intézzen, és arra érdemi választ kapjon, szavazati joggal rendelkezik, a társulás vezetőségébe jelölhető és megválasztható. c/ A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat kitöltésével veszi kezdetét. A tagsági jogviszony a kilépési szándék  bejelentésével ér véget.  
 1. A társulás határozathozó és vezető szervei
   A/  A közgyűlés B/  A vezetőség   A/ A közgyűlés a/ A társulás legfőbb határozathozó szerve, amely a tagok összességéből áll, és a társulást érintő kérdésekben jogosult dönteni. b/ A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok legalább egyharmada ezt írásban kéri, vagy ha a vezetőség indokoltnak tartja. c/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a  tagoknak legalább a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt egy órával elhalasztott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben  -  legalább harminc megjelent tag esetében -  határozatképes. d/ A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges az alapszabály elfogadásához, módosításához, más egyesületekkel történő egyesülés és a feloszlatás kimondásához. A vezetőségi tagok megválasztásáról és visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt. e/   A közgyűlést az elnök vagy általa kijelölt más tag vezeti. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít, és a társulás elnöke, titkára is aláír. f/  A közgyűlés a vezetőség és a tagok javaslatai alapján módosithatja és elfogadja a napirendjét. g/   A közgyűlés kizárólagos hatásköre
 • az alapszabály jóváhagyása és módosítása
 • a vezetőség tagjainak három évre történő megválasztása – a javaslatoknál az egyes régiók és intézménytípusok igényeit veszi figyelembe
 • az elnök évi értékelő beszámolójának elfogadása
 • a társulás évi munkatervének és költségvetésének elfogadása.
h/ A közgyűlésre a társulás elnöke meghívja az SZMPSZ ellenőrző bizottságának elnökét.   B/ A vezetőség a/   A közgyűlések közötti időszakban a társulás döntéshozó szerve. Évente legalább négy alkalommal ülésezik. b/   Gondoskodik az alapszabályban és az ügyrendben foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A közgyűlések közötti időszakokban dönt a társulás mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Kidolgozza a társulás munkatervét. Javaslatot tesz és gazdálkodik az évi költségvetéssel, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.  A költségvetési javaslatot a közgyűlésbe való beterjesztés előtt konzultálja az SZMPSZ elnökségével. c/      A vezetőség tagjai:
 • a közgyűlés által titkos szavazással megválasztott 15 fő, akik saját soraikból megválasztják a társulás elnökét, általános alelnökét, pénztárosát és ügyvezető titkárát.
 • a vezetőség tagja elveszíti mandátumát, amennyiben a vezetőség 3 egymás utáni tanácskozásáról indokolatlanul távol marad.
d/   A vezetőség akkor határozatképes, ha ülésén legalább 8 tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. e/   A vezetőség  üléseiről jegyzőkönyvet készít.  A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá.   Az  elnök feladata és hatásköre
 • az elnök gondoskodik a közgyűlés, valamint a vezetőségi ülések előkészítéséről és összehívásáról és a határozatok végrehajtásáról
 • képviseli a társulást a különböző társadalmi és állami döntéselőkészítő és döntéshozó fórumokon, tanácskozásokon és a médiákban
 • tevékenységéről éves beszámolót készít
 • akadályoztatása esetén feladatait és jogkörét az alelnök veszi át.
  C/   A társulás gazdálkodása és ügyvitele   A társulás gazdasági feladatait a pénztáros látja el, az ellenőrzést pedig az SZMPSZ ellenőrző bizottsága. A társulás ügyviteléért és gazdálkodásáért az elnök felelős a SZMPSZ jogszabályai és alapszabálya szerint.   D/   Zárójelentés    Jelen alapszabályt a társulás alakuló közgyűlésén 2005 december 2-án fogadta el.  

2019-10-20

Beszámoló: Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók IV. Országos Konferenciája, Nagymegyer, 2019

Az idei konferencia szakmai programjának összeállítása során figyelembe vettük az iskolavezető szerteágazó feladatai közül azokat, amelyek az elmúlt időszakban fontos változások és kihívások elé állították tanintézményeink […]
2019-09-20

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók IV.Országos Konferenciája, Nagymegyer, 2019. október 15-16.

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége, az Iskolavezetők Országos Társulása és a COMENIUS Pedagógiai Intézet megszervezte és meghirdeti a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók IV. Országos Konferenciáját. A rendezvényre 2019. október 15-16-án kerül […]
2018-10-20

Beszámoló: Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos Konferenciája, Nagymegyer, 2018

Az elmúlt két év jó gyakorlatát folytatva, idén is meghirdettük a  Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos Konferenciáját, melyre 2018. október 16-18. […]
2018-10-02

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos Konferenciája

  Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók III. Országos Konferenciája  Nagymegyer, 2018. október 16-18. A konferencia szervezői: Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége COMENIUS Pedagógiai Intézet Intézményvezetők Országos Társulása   A konferencia célcsoportja: […]
2018-09-03

Szlovákiai Magyar Iskolavezetők Országos Konferenciája

A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége ezúton tájékoztatja a szlovákiai magyar alap- és középiskolák igazgatóit és igazgatóhelyetteseit, hogy a COMENIUS Pedagógiai Intézet és az Iskolavezetők Országos Társulása […]
2017-11-03

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciája – előadások

2017-10-29

Beszámoló: Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciája, Búcs, 2017

Az SZMPSZ, és szakmai szervezete, az IOT idén is meghirdette a Comenius Pedagógiai Intézettel együttműködve  a Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciáját, melyre 2017. október 18-19-én […]
2017-10-21

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciája – galéria

2017-09-28

Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók II. Országos Konferenciája – 2017. október 18 -19.

  Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége COMENIUS Pedagógiai Intézet Meghívó Tavaly ősszel három szakmai szervezet együttműködésében – a hagyományteremtés szándékával – szerveztük meg a szlovákiai magyar iskolavezetők első országos […]
2016-10-29

Beszámoló: Szlovákiai Magyar Iskolaigazgatók I. Országos Konferenciája, Búcs, 2016

2016-os év meghatározó volt a hazai közoktatásban, hiszen a márciusi kormányváltást követően fontos változások történtek, melyek a nemzetiségi iskolák szempontjából pozitívan értékelhetőek. Módosultak a közoktatási törvényben […]