az Intézményvezetők Országos Társulásának operatív vezetése
 

A L A P S Z A B Á L Y

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

 1. A társulás neve és önmeghatározása
 

Iskolavezetők Országos Társulása

Az Iskolavezetők Országos Társulása a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége 2002. május 18-án elfogadott Alapszabálya  4. cikkelye 1. pontjának negyedik bekezdése szerint létrejött országos szakmai és érdekképviseleti szervezet, melyben tömörülnek azon szlovákiai magyar iskolák vezetői, pedagógusai, az oktatásügyi intézményfenntartók képviselői , a tanügyi hivatalok és szervek dolgozói, akik tagjai a Szövetségnek és azonosulnak a társulás céljaival.  
 1. A társulás székhelye 

Komárom, Villanytelep utca 2.

 
 1. A társulás céljai
 
 • a szlovákiai magyar iskolák és oktatásügyi intézmények /a továbbiakban „iskolák“/ közös sajátos érdekeinek megfogalmazása, megjelenítése és érvényesítése a különböző fórumokon
 • ezen érdekek képviselete a szlovákiai magyar iskolákat érintő döntések előkészítése során regionális és országos szinten
 • az egyes iskolák, tanügyi hivatalok, intézményfenntartók, illetve szakmai műhelyek közötti tapasztalatcsere és együttműködés lehetőségének biztosítása.
  
 1. A társulás tevékenysége
 
 • aktív hozzájárulás a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége hivatalos oktatáspolitikai állásfoglalásainak kikristályosításához
 • részvétel az iskolákra vonatkozó tantervi szabályozás és tananyag-meghatározás munkálataiban
 • részvétel a pedagógusokra, iskolavezetőkre és tanügyi dolgozókra vonatkozó szakmai követelmények kidolgozásában
 • oktatáspolitikai országos konferenciák, tanácskozások kezdeményezése és szervezése
 • javaslatok, állásfoglalások kialakítása a nemzetiségi oktatásügyet is érintő törvények és egyéb jogi normák módosításának kérdésében.
 

II. A TÁRSULÁS  SZERVEZETI  FELÉPÍTÉSE  ÉS  MŰKÖDÉSI  RENDJE

   
 1. A társulás tagsága
  a/  A társulás tagja lehet minden iskolavezető, tanügyi dolgozó, pedagógus, oktatási intézményt fenntartó önkormányzat képviselője, valamint a szervezet tevékenységét anyagi eszközökkel is támogató természetes, illetve jogi személy, aki azonosul a társulás céljaival, a társulásban óhajt tevékenykedni, elfogadja az alapszabályban megfogalmazottakat és kinyilvánítja belépési szándékát.   b/    A tag joga, hogy részt vegyen a közgyűlés munkájában, a tisztségviselőkre javaslatot tegyen, a közgyűléshez illetve a választmányhoz kérdést intézzen, és arra érdemi választ kapjon, szavazati joggal rendelkezik, a társulás vezetőségébe jelölhető és megválasztható. c/ A tagsági jogviszony a belépési nyilatkozat kitöltésével veszi kezdetét. A tagsági jogviszony a kilépési szándék  bejelentésével ér véget.  
 1. A társulás határozathozó és vezető szervei
   A/  A közgyűlés B/  A vezetőség   A/ A közgyűlés a/ A társulás legfőbb határozathozó szerve, amely a tagok összességéből áll, és a társulást érintő kérdésekben jogosult dönteni. b/ A közgyűlést szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni. A közgyűlést akkor is össze kell hívni, ha a tagok legalább egyharmada ezt írásban kéri, vagy ha a vezetőség indokoltnak tartja. c/ A közgyűlés akkor határozatképes, ha azon a  tagoknak legalább a fele jelen van. A határozatképtelenség miatt egy órával elhalasztott közgyűlés az eredeti napirendi kérdésekben  -  legalább harminc megjelent tag esetében -  határozatképes. d/ A közgyűlés határozatait általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A jelenlévő tagok kétharmadának szavazata szükséges az alapszabály elfogadásához, módosításához, más egyesületekkel történő egyesülés és a feloszlatás kimondásához. A vezetőségi tagok megválasztásáról és visszahívásáról a közgyűlés titkos szavazással dönt. e/   A közgyűlést az elnök vagy általa kijelölt más tag vezeti. A közgyűlésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet a közgyűlés által megválasztott két tag hitelesít, és a társulás elnöke, titkára is aláír. f/  A közgyűlés a vezetőség és a tagok javaslatai alapján módosithatja és elfogadja a napirendjét. g/   A közgyűlés kizárólagos hatásköre
 • az alapszabály jóváhagyása és módosítása
 • a vezetőség tagjainak három évre történő megválasztása – a javaslatoknál az egyes régiók és intézménytípusok igényeit veszi figyelembe
 • az elnök évi értékelő beszámolójának elfogadása
 • a társulás évi munkatervének és költségvetésének elfogadása.
h/ A közgyűlésre a társulás elnöke meghívja az SZMPSZ ellenőrző bizottságának elnökét.   B/ A vezetőség a/   A közgyűlések közötti időszakban a társulás döntéshozó szerve. Évente legalább négy alkalommal ülésezik. b/   Gondoskodik az alapszabályban és az ügyrendben foglaltak, valamint a közgyűlés határozatainak végrehajtásáról. A közgyűlések közötti időszakokban dönt a társulás mindazon ügyeiben, amelyeket az alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. Kidolgozza a társulás munkatervét. Javaslatot tesz és gazdálkodik az évi költségvetéssel, amelyet a közgyűlés hagy jóvá.  A költségvetési javaslatot a közgyűlésbe való beterjesztés előtt konzultálja az SZMPSZ elnökségével. c/      A vezetőség tagjai:
 • a közgyűlés által titkos szavazással megválasztott 15 fő, akik saját soraikból megválasztják a társulás elnökét, általános alelnökét, pénztárosát és ügyvezető titkárát.
 • a vezetőség tagja elveszíti mandátumát, amennyiben a vezetőség 3 egymás utáni tanácskozásáról indokolatlanul távol marad.
d/   A vezetőség akkor határozatképes, ha ülésén legalább 8 tag jelen van. Határozatait nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. e/   A vezetőség  üléseiről jegyzőkönyvet készít.  A jegyzőkönyvet az elnök és a titkár írja alá.   Az  elnök feladata és hatásköre
 • az elnök gondoskodik a közgyűlés, valamint a vezetőségi ülések előkészítéséről és összehívásáról és a határozatok végrehajtásáról
 • képviseli a társulást a különböző társadalmi és állami döntéselőkészítő és döntéshozó fórumokon, tanácskozásokon és a médiákban
 • tevékenységéről éves beszámolót készít
 • akadályoztatása esetén feladatait és jogkörét az alelnök veszi át.
  C/   A társulás gazdálkodása és ügyvitele   A társulás gazdasági feladatait a pénztáros látja el, az ellenőrzést pedig az SZMPSZ ellenőrző bizottsága. A társulás ügyviteléért és gazdálkodásáért az elnök felelős a SZMPSZ jogszabályai és alapszabálya szerint.   D/   Zárójelentés    Jelen alapszabályt a társulás alakuló közgyűlésén 2005 december 2-án fogadta el.