KM – 4 – „Hatékony iskolát mindenkinek” inkluzív nevelés a gyakorlatban
2017-05-22
KM – 6 – Kisgyermekek mozgásfejlesztése „Örömteli gyermekévek”
2017-05-22
Minden elem

KM – 5 – Stressz-és kiégés

 

Stressz – és kiégés

Megelőzhető-e a kiégés a gyermekek, a családjaik, s a pedagógusok körében? Milyen ezközeink vannak a megelőzésre, a felismerésre, végül: a megoldásra?

 …Lieben und arbeiten…

Sigmund Freud

A képzés célja:

A képzés célja, hogy a résztvevők alapvető ismeretekkel rendelkezzenek a kiégés és a kiégés-prevenció fogalmi apparátusaiban, s képesek legyenek felismerni a jelenséget, állapotot. Rendelkezzenek olyan rutinokkal, amelyek révén elsősorban a preventív megoldásokat, alkalmazni tudják munkájuk során. Alakuljon ki olyan belátóképességük, amely segít abban, hogy kompetencia-határaikat felismerve, szükség szerint segítő szakemberek bevonását kezdeményezzék adott helyzetek megoldásához.

A képzés során áttekintjük annak a tudományos diskurzusnak a történetét, amely a kiégéssel kapcsolatban a 20. században indult, s napjainkig tart. A tudománytörténeti áttekintést követően a legfontosabb releváns fogalmak értelmezéseivel ismerkedünk meg, majd mindezek ismeretében a prevenció lehetőségeit tekintjük át.

A képzés tartalma:

 • saját-élmény, tapasztalatok a kiégésről;
 • hallgatói elvárások;
 • a kezdetek: az általános adaptációs szindróma – annak három szakasza;
 • munkahelyi-, családi életúttal összefüggő stresszorok;
 • szerepkonfliktusok és az ebből következő kudarcos helyzetek;
 • egyén és csoport – magányosság és együttműködés;
 • szociális kohézió – megléte, hiánya;
 • Maimonidész;
 • csoportdinamikai jellemzők – Moreno, Mérei;
 • kontextualitás – Böszörményi-Nagy Iván koncepciója;
 • csoportközi konfliktusok;
 • mobbing;
 • kiégés-szindróma (burnout) – a kiégés meghatározásai, stádiumai;
 • a Helfer-szindróma;
 • néhány gondolat a coping-ról és a flow-ról, valamint a mentálhigiénés szemléletről;
 • a kiégés oki hátterei;
 • élettani jelenségek;
 • a nevelési-oktatási intézmények világa – „Utak és tévutak“;
 • a probléma központú megküzdés;
 • az érzelem központú megküzdés;
 • elvárások és megfelelések – diszkusszió

A 30 órás szövegértés – szövegfeldolgozás tréning tevékenységekre lebontott tartalmi elemei:

 • Elvárások – a téma konceptualizálása – ‚hozott történetek‘;
 • A stressz, kiégés, reziliencia, mobbing – fogalmak tisztázása, a jelenség/állapot felismerése;
 • Az oki háttér – elemzése;
 • Tünetek, pszichoszomatikus jelzések-állapotok az iskolai szereplőknél (pedagógusnál, gyermeknél, szülőnél);
 • Az életciklus-modell szerinti kihívások – megfelelési törekvések;
 • Maimonidész;
 • Ki vagyok én?
 • Egyén, pár, csoport – egyéni életvezetési problémák, párkapcsolati zavarok, csoport-konfliktusok és megoldási lehetőségeik;
 • Prevenció az iskolai és a családi interakciók alakítása révén;
 • Az optimális segítő kapcsolat, a pedagógus eszköztára: a gyógyító beszélgetés, avagy a segítő párbeszéd (beszélgetés), segítőmodellek;
 • Preventív életvitel – prevenció az én mozgósításával;
 • Önmegvalósítás, kiteljesedés;
 • Énvédelem;
 • Reziliencia;
 • Néhány gondolat a mandalákról és minden másról, ami protektív lehet…
 • Témazáró, az elvégzett munka értékelése

Időtartam: 30 óra

Célcsoport: tanítók, tanárok, fejlesztő pedagógusok

A tréning vezetője:

Takács István P.hD. – egyetemi docens, Kaposvári Egyetem, Gyógypedagógiai Intézet

 

 

VIZSGA

Az akkreditált tanfolyam teljes időtartama 30 óra, melynek megoszlása: 20 óra tantermi képzés és 10 óra önművelés. A képzés sikeres befejezésének feltételei:

 1. beadandó: Egy olyan szituáció modellezése vagy kazuisztika kidolgozása, amely tükrözi a pedagógus kiégésének lehetséges intézményi vagy társadalmi okait. Word A4, 2-3 normaoldal vagy 5-6 diás PowerPoint.

A program befejezése: a lektor és a program résztvevői előtt.

Zárómunka: Olyan effektív stratégia prezentálása, amelyet a résztvevő a gyakorlatban alkalmaz a stressz kezelésére és a kiégés megelőzésére. 7-10 diás PowerPoint.    

 

A Komáromi Módszertani Pedagógiai Központ által akkreditált továbbképzésekre a jelentkezési lap a következő linken érhető el 2017. június 12-20. között

 

Módszertani Központ – jelentkezés